Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa
chỉ thị số 33-CT/TW
Ngày 3.1, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.